شرح یک دستمقالات عمومی

تحلیل دست پوکر – بازی با پاکت بی‌بی در یک فلاپ با کارتهای پایین

پیش از فلاپ شرط چهارم شما کال می‌شود و فلاپ 3-5-9 می‌آید. بازی شما چیست؟

تحلیل بازی با دست پوکر پاکت بی بی

در یک دست پوکر بازیکن پوزیشن هایجک شرط چهارم شما در مرحله پیش از فلاپ را کال می‌کند و فلاپ کارتهای پایین می‌آید. حالا چه کار باید بکنید؟

نقطه تصمیم گیری در این دست پوکر

در بازی پوکر پولی هولدم نامحدود، هایجک رِیز می‌کند، اسمال بلایند ری-رِیز می‌کند و شما از پوزیشن بیگ بلایند با دست پوکر پاکت بی بی (Q♠Q) شرط چهارم را می‌بندید. هایجک کال می‌کند و اسمال بلایند فولد می‌کند. در مرحله فلاپ کارتهای ♣۳۵۹ روی میز می‌آید. بازی با شماست …

در این موقعیت از این دست پوکر چه کار می‌کنید؟

  • چک می‌دهید
  • آل این می‌کنید

تحلیل بازی با دست پوکر پاکت بی بی

تحلیل یک پوکر باز حرفه ای از این موقعیت

با توجه به نحوه پیش رفتن بازی، آل این کردن در فلاپ بسیار سودآور است. حتی اگر فرض کنیم طیف دستهای بازیکن هایجک بسیار کم و قوی است – یعنی در محدوده +JJ (پاکت سرباز و بالاتر)، AKs (دست آس و شاه همخال)، AKo (آس شاه غیر همخال) – آل این کردن ما در این فلاپ با QQ همچنان صحیح است.

مادامی که حریفمان AK و JJ را در طیف دست‌هایش دارد. این آل این با QQ در بلند مدت بیشتر برنده است. ممکن است حریفانی باشند که هیچ وقت با آس و شاه یا پاکت سرباز کال خالی نمی‌کنند و همیشه این دستها را یا فولد می‌کنند یا با آنها شرط پنجم را می‌بندند. این به معنای این است که طیف کال کردن شرط چهارم توسط آنها فقط QQ+ را شامل می‌شود؛ ولی این نوع حریفان کمتر پیدا می‌شوند و به شواهد کافی در تاریخچه بازی برای دانستن آن احتیاج داریم.

اگرچه کال کردن این شرط چهارم توسط بازیکنِ هایجک بخش قابل توجهی از استک موثر او را شامل می‌شود، نباید فرض کنیم که حریفمان همیشه +KK دارد.

در مقابل یک حریف معمولی، طیف دستهای حریفمان معمولا JJ+، AKs، و AKo و گاهی دستهای دیگر است؛ که باعث می‌شود آل این کردن با QQ در کل بازی برنده ای باشد.

آل این کردن در این موقعیت بهترین بازی است.

دیدگاهتان را بنویسید